Một dự án của YTCC Online > *Lưu ý: Nội dung luôn được cập nhật nên thông tin sao chép sẽ có thể là phiên bản cũ và có thể có lỗi trong nội dung. Chỉ để liên kết trực tiếp đến trang để người đọc tiếp cận nguồn mới nhất.*

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong khoa học sức khỏe có nguồn từ WHO.

Vui lòng báo lỗi về định dạng cũng như nội dung bằng bình luận ở cuối bài, cảm ơn!

Creative Commons License

.

Chiến lược và Thiết kế nghiên cứu

Việc lựa chọn chiến lược nghiên cứu là căn bản của một thiết kế nghiên cứu và có thể là một việc quan trọng nhất mà người nghiên cứu phải quyết định. Do đ... Đọc

Định nghĩa

Khi một nghiên cứu dịch tễ học không được xây dựng chính thức như một nghiên cứu phân tích hay thực nghiệm, cụ thể là k... Đọc

Các nghiên cứu quan sát mà mục đích chủ yếu là xác lập một mối liên quan (sự kết hợp) giữa một “yếu tố nguy cơ” (tác nhân bệnh căn) và một kết cuộc (bệnh)... Đọc

Mặc dù thực nghiệm là một bước quan trọng trong thiết lập liên quan nhân quả, việc này thường không khả thi hoặc không đạo đức khi phơi nhiễm con người vớ... Đọc

Cơ sở cho lựa chọn một chiến lược nghiên cứu được tóm tắt trong Bảng [tab:luachonchienluoc].

@p4cm*3p3cm Cơ sở & Đoàn hệ & Bệnh-chứng &... Đọc

Hai nguồn sai sót phổ biến cần được kiểm soát xuất phát từ các vấn đề liên quan đến “tính tin cậy” và “tính giá trị”. Suy diễn cần có độ tin cậy cao (nếu ... Đọc

Các đặc tính chính của ba chiến lược chủ đạo, nghiên cứu bệnh-chứng, đoàn hệ và cắt ngang được tóm tắt trong Bảng [tab:sosanh2chienluoc]. Lưu ý là một thử... Đọc

Đạo đức trong nghiên cứu y tế

Sự áp dụng các phương pháp thử nghiệm vào nghiên cứu y sinh là kết quả của thế kỷ thứ 20. Rất nhiều các khám phá lớn đã được thực hiện trước giai đoạn này... Đọc

Bộ luật đạo đức quan trọng đầu tiên là Bộ luật Nurenberg 1947: không nghiên cứu nào có thể thực hiện trên người mà không có “giấy tự nguyện đồng ý”, và đi... Đọc

Trong một chính quyền quản lý tập trung ở mức độ cao, một ủy ban xét duyệt quốc gia có thể được thành lập để xét duyệt các đề cương nghiên cứu từ cả khía ... Đọc

 1. Trẻ em

  Rõ ràng là trẻ em không nên là đối tượng của một nghiên cứu mà có thể thực hiện tốt tương đương trên người lớn. Tuy nhi... Đọc

Dịch tễ học mô tả

Như đã đề cập ở Chương 2, một nghiên cứu dịch tễ học mô tả thường là tiền đề của nghiên cứu phân tích kiểm định giả thuyết. Trong nghiên cứu mô tả, bệnh t... Đọc

Loạt ca

Loại nghiên cứu này dựa trên báo cáo hàng loạt ca có một bệnh lý nhất định hoặc một loạt các ca được điều trị và không có p... Đọc

Những số đo về phân bố của bệnh này có thể là những chỉ tố được sử dụng phổ biến nhất để mô tả bệnh trạng trong dân số. Số mới mắc đo lường sự xảy ra các ... Đọc

Hiện mắc là số đo hiện trạng bệnh trong một dân số tại một thời điểm, hoặc trong một thời khoảng nhất định. Đây là tỷ lệ người có bệnh tại một thời điểm h... Đọc

Mối liên quan và sự nhân quả

Đóng góp nổi bật nhất của dịch tễ học là nghiên cứu mối liên quan và sự nhân quả trong sức khỏe và bệnh tật. Trớ trêu là đây cũng là lĩnh vực khó khăn nhấ... Đọc

Các chiến lược dịch tễ học thường được đánh giá theo năng lực của cung cấp cơ sở cho suy diễn nhân quả. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là không thực hiện suy diễ... Đọc

Sự kết hợp giữa hai biến số có thể nhân quả hay không nhân quả.

Sự kết hợp nhân quả

Như đã nói trước, một sự kết ... Đọc

Khi đã thiết lập một sự kết hợp thống kê và đã loại ra các nguồn sai lệch (cụ thể là đã xác minh sự kết hợp là không sai), các tiêu chí cụ thể khác cũng c... Đọc

 1. Sự tồn tại của sự tương quan hoặc sự kết hợp không hàm ý nhân quả.

 2. Khái niệm về nguyên nhân đơn lẻ (tác nhân), m... Đọc

Khi số mới mắc (hoặc hiện mắc) của một bệnh lý (v.d. ung thư phổi) trong một nhóm có một đặc tính nhất định (v.d. hút thuốc lá) khác biệt với số mới mắc (... Đọc

Các biến số độc lập và phụ thuộc

Giả thuyết được kiểm định trong một nghiên cứu thường xác định biến số nào đượ... Đọc

Một sự kết hợp được gọi là có tồn tại giữa hai biến số khi sự thay đổi của một biến số song song hoặc trùng với sự thay đổi của biến số khác. Điều này còn... Đọc

Nghiên cứu Thực nghiệm và Chuẩn thực nghiệm

Như trình bày trong Chương 2, thử nghiệm là thiết kế nghiên cứu dịch tễ học tốt nhất để chứng minh nhân quả. Đây có thể coi là bước cuối cùng hay là bước ... Đọc

 1. Yếu tố tác nhân, điều trị hay thử nghiệm

  Kiến thức càng hoàn thiện càng tốt về điều trị sẵn có cho các nhà nghiên cứu. Kiến th... Đọc

Thiết kế của các thử nghiệm phục vụ cho mục đích là đảm bảo dữ kiện có giá trị liên quan đến giả thuyết đang kiểm định càng kinh tế càng tốt (tối đa năng ... Đọc

Sự lựa chọn một thiết kế thử nghiệm tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hình [fig:thietkethunghiem] trình bày một lưu đồ của một thiết kế thử nghiệm thông thư... Đọc

CITs thường được thực hiện trong một bệnh viện, phòng khám và thường trên một nhóm bệnh nhân có một bệnh lý cụ thể. Tuy vậy các thử nghiệm ngẫu nhiên cũng... Đọc

Thử nghiệm gặp nhiều nhất trong nghiên cứu khoa học sức khỏe và là chiến lược nghiên cứu mà bằng chứng của hiệu lực được đo lường là thử nghiệm lâm sàng n... Đọc

Nghiên cứu và Phương pháp Khoa học

Nghiên cứu là sự tìm hiểu kiến thức thông qua việc tìm kiếm, điều tra hoặc thử nghiệm một cách chuyên cần nhằm mục đích khám phá và giải thích một kiến th... Đọc

Có nhiều nguyên tắc cơ bản được sử dụng trong kiếm tìm khoa học.

Trật tự

Phương pháp khoa học khác với “kiến thức thường thứ... Đọc

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động khó khăn nhất của nhân loại, và sự hỗ trợ nó nhận được chính là thước đo sức mạnh, sức sống và tầm nhìn c... Đọc

Chương trình nghiên cứu

Là một hoạt động phức tạp, nghiên cứu đòi hỏi việc phải lên kế hoạch, quản lý, thực hiện cẩn... Đọc

Một số những phẩm chất quan trọng cho một nghiên cứu thành công là

 • có tinh thần táo bạo trong tìm kiếm kiến thức mới;

 • ... Đọc

Thực nghiệm và lý thuyết

Về cơ bản, có thể chia triết lý tiếp cận nghiên cứu thành hai loại: thực nghiệm và lý thuyế... Đọc

Cách tiếp cận dịch tễ học được dựa trên các nguyên tắc thống kê trong xây dựng thiết kế nghiên cứu. Trong cách tiếp cận này nghiên cứu có thể được chia th... Đọc

Phân tích Thống kê

Trong hầu hết các nghiên cứu, thông tin thu thập đại diện chỉ một mẫu từ dân số quan tâm (dân số đích). Rút ra các kết luận cho dân số, dù là một nghiên c... Đọc

Trong các nghiên cứu mô tả, mục tiêu là để ước lượng các giá trị tham số của phân phối xác suất, hoặc hàm số của những tham số này. Dựa trên những gì đã đ... Đọc

Trái ngược với các nghiên cứu mô tả, các nghiên cứu phân tích liên quan đến việc kiểm định giả thuyết ngoài việc mô tả dân số. Nghiên cứu sẽ cần hình thàn... Đọc

Các nguyên tắc xác suất cơ bản (được điểm qua trong Chương 7) được sử dụng trong suy diễn thống kê. Tất cả các suy diễn được dựa trên ba đặc tính cơ bản: ... Đọc

Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu

Hầu hết các nghiên cứu có liên quan đến việc quan sát một mẫu từ một dân số quan tâm định trước. Trong các nghiên cứu dịch tễ học, một mẫu người được quan... Đọc

Một khi đã xác định được dân số và cỡ mẫu, ta cần quyết định xem cần chọn mẫu ra từ dân số như thế nào. [Cỡ mẫu cũng phụ thuộc vào lựa chọn này và do đó v... Đọc

Một trong những quyết định khó khăn nhất người nghiên cứu phải đối mặt là mẫu cần lớn bao nhiêu. Hai cách tiếp cận phổ biến được sử dụng trong các nghiên ... Đọc

Điều gì xác định một cỡ mẫu thích hợp? Điều quan tâm chủ yếu trong chọn lựa một cỡ mẫu thích hợp là mẫu cần đại diện cho dân số. Mọi biến số quan tâm cần ... Đọc

Chọn mẫu là một quá trình chọn một phần của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có rất nhiều lí do tại sao mẫu nghiên cứu được chọn thay vì toàn bộ dân số. ... Đọc

Kỹ năng mềm

Mặc dù không có một qui định cụ thể nào trong tạo bảng nhưng có vài nguyên tắc chung được chấp nhận tương đối chuẩn xác.

 1. Tính đơn ... Đọc

[giux1edbi-thiux1ec7u]

Sử dụng bộ câu hỏi và phỏng vấn là một phương pháp thu thập dữ kiện phổ biến trong nghiên cứu lâm sàng, dịch tễ học, tâm lí... Đọc

Phiên thứ Tư của Ủy ban Tư vấn Nghiên cứu sức khỏe Tây Thái Bình Dương (WPACHR) tổ chức vào tháng Tư năm 1979 đã ra khuyến nghị rằng Văn phòng Tổ chức Y t... Đọc

Sai lệch và Gây nhiễu

Như đã đề cập trong Chương 2, việc xem xét hai nguồn sai lệch khi lên kế hoạch nghiên cứu là sai số ngẫu nhiên và sai lệch là rất quan trọng. Sai lệch xảy... Đọc

Các sai lệch đã trình bày trong các phần trước có thể làm thay đổi tỷ số số chênh và do đó có khả năng đưa đến một kết luận không giá trị. Các tác dụng ti... Đọc

Có nhiều dạng sai lệch tồn tại trong nghiên cứu. Sackett et al. đã liệt kê 19 loại sai lệch thường gặp trong các nghiên cứu dịch tễ học. Choi mở rộng danh... Đọc

Có nhiều phương pháp để kiểm soát gây nhiễu, có cả phòng tránh hoặc hiệu chỉnh trong phân tích

 1. Hạn chế trong thiết kế nghiên cứuĐọc

Gây nhiễu là một dạng đặc biệt của sai lệch. Ảnh hưởng của yếu tố đang nghiên cứu bị trộn lẫn với các ảnh hưởng từ các yếu tố khác không liên qua... Đọc

 1. Các ca bệnh nên được hạn chế trong các ca mới mắc và cần chọn một lượng đồng nhất hoặc một mẫu ngẫu nhiên từ tất cả các ca bệnh.

  Đọc

Số đo Nguy cơ Cơ bản

Nghiên cứu y tế liên quan đến việc ước lượng nguy cơ của một bệnh hoặc xác suất của một kết cuộc dưới dạng này hay dạng khác. Đo lường nguy cơ thay đổi tù... Đọc

Nguy cơ về bản chất là số đo xác suất. Hầu hết mọi khía cạnh của phân tích thống kê trong dữ kiện dịch tễ học có thể xem xét theo các khái niệm xác suất v... Đọc

Mới mắc và hiện mắc

Số đo nguy cơ cơ bản là xác suất bệnh (hay bất kỳ kết cuộc quan tâm nào). Hai số đo thường được sử d... Đọc

Xây dựng đề cương nghiên cứu

Chương này trình bày cách xây dựng thiết kế nghiên cứu theo từng bước sử dụng định dạng đề cương nghiên cứu theo qui định của WHO. Bản sao mẫu đăng ký đề ... Đọc

Cần xác định các biến số có liên quan trong dự án nghiên cứu đang thiết kế. Bốn loại biến số quan trọng trong nghiên cứu gồm

 1. Các b... Đọc

Mô tả cách thức các kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý y tế hoặc các nhà khoa học sức khỏe, và làm thế nào ... Đọc

 1. Tóm tắt phương pháp (không nhiều hơn 150 từ)

  Dùng một hoặc hai đoạn văn tóm tắt các điểm chính của thiết kế nghiên cứu.

  ... Đọc

Sự phù hợp của vấn đề nghiên cứu với những hoạt động y tế tại địa phương hoặc quốc gia (y sinh, hành vi, phát triển hệ thống y tế)

Tại sao nghiên ... Đọc

Giá trị của công trình khoa học phụ thuộc rất nhiều vào tinhs căn nguyên và lôgic mà giả thuyết được hình thành. Nếu các nhà nghiên cứu biết đủ để đưa ra ... Đọc

Mục tiêu nghiên cứu là đích nhắm để đạt tới của một dự án nghiên cứu. sự khác biệt giữa mục tiêu “tổng quát” và “cuj thể” có thể loại trừ những sự nhầm lẫ... Đọc

Bước đầu tiên trong việc phát triển một dự án nghiên cứu là xác định chính xác và rõ ràng vấn đề nghiên cứu. Xác định vấn đề nghiên cứu là điều kiện tiên ... Đọc

Bước thứ hai là để nhà nghiên cứu quen thuộc với các kiến thức hiện hành về vấn đề nghiên cứu và tìm ra liệu các nhà nghiên cứu khác có nghiên cứu cùng ho... Đọc