Tại sao chọn mẫu

by Kinh Nguyen

Chọn mẫu là một quá trình chọn một phần của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có rất nhiều lí do tại sao mẫu nghiên cứu được chọn thay vì toàn bộ dân số. Đầu tiên và trước hết là nhà nghiên cứu muốn giảm thiểu chi phí (về tài chính và cách mặt khác) trong việc thu thập, xử lý thông tin này và báo cáo kết quả. Nếu một mô tả thích đáng về dân số có thể có được qua việc quan sát chỉ một phần của nó, nhà nghiên cứu tiết kiệm bằng cách chọn ra một phần đó của dân số. Đương nhiên khi một mẫu được quan sát thì tổng thông tin có được sẽ ít hơn khi quan sát toàn bộ dân số.

Tuy vậy, trong một số trường hợp việc quan sát toàn bộ dân số sẽ cần những lượng rất lớn thời gian và nguồn lực mà (a) kết quả sẽ không kịp thời gian, và (b) các quan sát có thể kém tin cậy hơn. Xét một cách tiếp cận phổ biến để quan sát toàn bộ dân số là điều tra dân số. Hầu hết các nước thu thập thông tin về dân số theo định kỳ (mỗi năm năm, mỗi 10 năm,…) thông qua điều tra dân số. Việc này liên quan đến việc liệt kê mọi cá nhân trong dân số và thu thập một nhóm các thông tin định trước. Ngay cả trong một nước tương đối nhỏ như Canada (dân số 29 triêu người) thì quá trình chiếm rất nhiều thời gian của một năm và các bảng thống kê sẽ không sẵn có nhiều năm sau khi điều tra. Khi cỡ dân số lớn, v.d. như Ấn Độ hoặc Trung Quốc , việc phân tích dữ kiện và báo cáo có thể kéo dài hơn nữa. Thêm vào đó, điều tra dân số không bao giờ có thể thu thập thông tin trên toàn dân số: những người vô gia cư và du cư trong dân số thường sẽ bị bỏ sót.

Một ưu thế chính của chọn mẫu so với liệt kê toàn bộ là thực tế rằng các nguồn lực sẵn có có thể được sử dụng tốt hơn trong việc cải tiến các dụng cụ đo lường và phương pháp để thông tin thu thập được là chính xác (tin cậy và giá trị). Một số thông tin như giám sát gánh nặng về kim loại độc hại trong dân số đòi hỏi các trang thiết bị và nhân viên chuyên ngành và không thể thu thập trên toàn dân số. Một mẫu trong những trường hợp như vậy sẽ cung cấp một bức tranh phù hợp về tình trạng của dân số.

Comments

comments powered by Disqus