So sánh ba chiến lược phân tích chính

by Kinh Nguyen

Các đặc tính chính của ba chiến lược chủ đạo, nghiên cứu bệnh-chứng, đoàn hệ và cắt ngang được tóm tắt trong Bảng [tab:sosanh2chienluoc]. Lưu ý là một thử nghiệm (v.d. như thử nghiệm lâm sàng) có cùng các đặc tính như nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu ngoại trừ việc biến số phơi nhiễm (thường là một can thiệp) được gán chủ ý cho nhóm thử nghiệm và nhóm chứng.

@l*3p3.5cm Đặc tính & & Đoàn hệ & Bệnh-chứng & Cắt ngang Phân loại nghiên cứu & Dân số không có bệnh lý, có hoặc không có đặc tính quan tâm & Ca mắc bệnh có hoặc không có đặc tính quan tâm và nhóm chứng & Dân số không xác định bệnh lý hay các đặc tính quan tâm Mẫu đại diện & Không bệnh & Không xác định: dân số nguồn của ca bệnh là không biết & Người còn sống trong một thời điểm hoặc thời khoảng Trình tự thời gian & Tiến cứu hoặc hồi cứu & Hồi cứu & Hiện tại hoặc hồi cứu Chức năng & So sánh tỷ suất mới mắc trong nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm & So sánh tỷ lệ lưu hành phơi nhiễm giữa nhóm bệnh và nhóm chứng & Mô tả sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh cùng lúc Kết cuộc & Số mới mắc bệnh trong nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm & Tỷ lệ lưu hành phơi nhiễm trong nhóm bệnh và chứng & Hiện mắc bệnh trong nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm Đo lường nguy cơ & Nguy cơ tương đối, nguy cơ quy trách & Tỷ số số chênh (ước lượng của nguy cơ tương đối) & Tỷ số hiện mắc (ước lượng không chính xác của nguy cơ tương đối); tỷ số số chênh Bằng chứng nhân quả & Mạnh & Cần cẩn thận hơn trong phân tích & Chỉ là gợi ý Sai lệch & Dễ quản lý & Cần nhiều nỗ lực và đôi khi rất khó để quản lý & Có thể rất khó quản lý

[tab:sosanh2chienluoc]

Comments

comments powered by Disqus