Giới thiệu

by Kinh Nguyen

Chương này trình bày cách xây dựng thiết kế nghiên cứu theo từng bước sử dụng định dạng đề cương nghiên cứu theo qui định của WHO. Bản sao mẫu đăng ký đề tài để được hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu y tế của WHO có thể dễ dàng tìm thấy để người nghiên cứu có thể tham khảo và hiệu chỉnh cho phù hợp với tình hình địa phương. Ở đây, các điểm chính sẽ được trình bày và thảo luận.

Comments

comments powered by Disqus