Các lĩnh vực ứng dụng của kết quả đề xuất

by Kinh Nguyen

Mô tả cách thức các kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý y tế hoặc các nhà khoa học sức khỏe, và làm thế nào kết quả sẽ được chuyển đến cho các đối tượng sử dụng phù hợp.

Comments

comments powered by Disqus