Nhân viên nghiên cứu và những người tham gia đội ngũ nghiên cứu

by Kinh Nguyen

Một số những phẩm chất quan trọng cho một nghiên cứu thành công là

 • có tinh thần táo bạo trong tìm kiếm kiến thức mới;

 • bền lòng và kiên nhẫn;

 • liêm chính với bản thân và với các giá trị của phương pháp khoa học;

  • có đầu óc phân tích và tư duy phản biện;

  • tiếp thu phê phán một cách chuyên nghiệp;

  • có đầu óc cởi mở và khả năng thấy được sự quan trọng của những quan sát bất ngờ;

  • khách quan.

Comments

comments powered by Disqus