Xác định giả thuyết nghiên cứu

by Kinh Nguyen

Giá trị của công trình khoa học phụ thuộc rất nhiều vào tinhs căn nguyên và lôgic mà giả thuyết được hình thành. Nếu các nhà nghiên cứu biết đủ để đưa ra các tiên đoán về những gì họ đang nghiên cứu, các giả thuyết có thể được hình thành. Một giả thuyết có thể được xác định như một dự đoán hoặc một giải thích thử về mối liên quan giữa hai hoặc nhiều biến số. Nói cách khác, một giả thuyết chuyển vấn đề xác định thành một dự đoán chính xác, không mơ hồ về kết cuộc mong đợi. Cần phải nhấn mạnh là các giả thuyết không có ý là những phán đoán không căn cứ mà cần phản ánh chiều sâu về kiến thức sâu, khả năng sáng tạo và kinh nghiệm của người nghiên cứu. Một giả thuyết có thể rất đơn giản như dạng tiên đoán mối liên quan giữa hai biến số, một biến số độc lập và một biến số phụ thuộc. Do đó, trong quá trình hình thành giả thuyết, tất cả các biến số liên quan tới nghiên cứu cần được xác định.

Giáo dục sức khỏe có sự tham gia tích cực của bà mẹ sẽ cho nhiều thay đổi tích cực về nuôi dưỡng trẻ hơn giáo dục sức khỏe dựa trên bài giảng. Biến số độc lập là loại hình giáo dục sức khỏe và biến số phụ thuộc là thay đổi việc nuôi dưỡng trẻ.

Comments

comments powered by Disqus