Sự phù hợp của vấn đề nghiên cứu

by Kinh Nguyen

Sự phù hợp của vấn đề nghiên cứu với những hoạt động y tế tại địa phương hoặc quốc gia (y sinh, hành vi, phát triển hệ thống y tế)

Tại sao nghiên cứu đề xuất về vấn đề này nên được thực hiện và tầm quan trọng và ưu tiên của vấn đề này đối với địa phương và quốc gia, tất cả phải được viết ra. Việc mô tả vấn đề là quan trọng cùng với việc tuyên bố về cách các kết quả sẽ được sử dụng.

Comments

comments powered by Disqus