Xác định vấn đề

by Kinh Nguyen

Bước đầu tiên trong việc phát triển một dự án nghiên cứu là xác định chính xác và rõ ràng vấn đề nghiên cứu. Xác định vấn đề nghiên cứu là điều kiện tiên quyết để làm rõ và tập trung vào chủ đề nhà nghiên cứu đã chọn.

Việc xác định vấn đề

  • là cơ sở thiết yếu để xây dựng một đề cương nghiên cứu (giả thuyết và mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, kế hoạch thực hiện và kinh phí…)

  • là một phần không thể thiếu được trong việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu;

  • đưa ra định hướng và tập trung rõ hơn trong việc lựa chọn thiết kế nghiên cứu để giải quyết vấn đề;

  • cho phép nhà nghiên cứu mô tả vấn đề nghiên cứu một cách hệ thống, để phản ánh tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, vai trò ưu tiên của vấn đề này ở địa phương và trên phạm vi quốc gia, và để chỉ ra lý do tại sao nghiên cứu đề xuất về vấn đề này nên được thực hiện.

  • tạo điều kiện cho các cơ quan tài trợ xét duyệt đề cương nghiên cứu công bằng;

    Viết xác định vấn đề trong một đề cương nghiên cứu như thế nào? Bài viết nên ngắn gọn và chính xác nhưng phải bao hàm được những vấn đề cần thiết. Thông tin về vấn đề nghiên cứu cần được tóm tắt để người đọc không bị “chết chìm” trong những tiểu tiết.

Comments

comments powered by Disqus