Xem xét lý thuyết và các thông tin liên quan

by Kinh Nguyen

Bước thứ hai là để nhà nghiên cứu quen thuộc với các kiến thức hiện hành về vấn đề nghiên cứu và tìm ra liệu các nhà nghiên cứu khác có nghiên cứu cùng hoặc vấn đề tương đương. Bước này được hoàn thành qua một xem xét toàn diện và có phê phán về lý thuyết và qua giao tiếp cá nhân với các chuyên gia. Một xem xét các thông tin hiện thời là quan trọng khi chuẩn bị đề cương vì

 • giúp hiểu thêm về vấn đề nghiên cứu đề xuất và có thể đưa đến tinh chỉnh “vấn đề nghiên cứu”;

 • giúp phát hiện các biến số nghiên cứu và lên khái niệm các mối liên quan;

 • giúp hình thành và lựa chọn các giả thuyết nghiên cứu;

 • giúp phát hiện những gì đã được báo cáo về chủ đề để có thể đưa vào trong thiết kế nghiên cứu;

 • giúp quen thuộc với những phương pháp có thể sẽ dùng đến trong nghiên cứu.

Các nguồn thông tin bao gồm

 • danh mục sách trong các thư viện;

 • các danh mục, như Danh mục Y khoa và Danh mục Điều dưỡng Quốc tế, liệt kê các bài báo khoa học theo chủ đề, tác giả và tiêu đề;

 • tìm các tài liệu số hóa như MEDLINE, PUBMED;

 • tài liệu tham khảo, như những gì tìm thấy ở cuối các sách, bài báo;

 • số thống kê quốc gia, tỉnh thành và các ban ngành; và

 • những phản hồi về các câu hỏi về nghiên cứu đang tiến hành.

Comments

comments powered by Disqus