Khuyến nghị để giảm thiểu sai lệch trong các nghiên cứu phân tích

by Kinh Nguyen

  1. Các ca bệnh nên được hạn chế trong các ca mới mắc và cần chọn một lượng đồng nhất hoặc một mẫu ngẫu nhiên từ tất cả các ca bệnh.

  2. Định nghĩa, xác định và loại trừ ca bệnh phải luôn rõ ràng và cần được thực hiện từ trước.

  3. Cần chọn ít nhất hai nhóm chứng:

    1. một nhóm từ bệnh viện, tốt hơn là từ các bệnh nhân đã trải qua cùng quy trình chẩn đoán như các ca bệnh; ca chứng có thể bắt cặp với ca bệnh, tốt hơn là dựa theo tầng, hoặc chọn một mẫu ngẫu nhiên từ các ca chứng tiềm năng;

    2. một nhóm chứng từ cộng đồng.

  4. Phân tích cần toàn diện. Tất cả các yếu tố gây nhiễu tiềm tàng nếu chưa được xem xét trong quá trình bắt cặp cần được phân tích phân tầng hoặc các kỹ thuật đa biến.

Comments

comments powered by Disqus