Xác định một sự kết hợp

by Kinh Nguyen

Một sự kết hợp được gọi là có tồn tại giữa hai biến số khi sự thay đổi của một biến số song song hoặc trùng với sự thay đổi của biến số khác. Điều này còn gọi là “đồng biến” hoặc “tương quan”. Một sự kết hợp hoặc đồng biến có thể dương hoặc âm và có thể tỷ lệ với nhau hoặc không. Một sự kết hợp được gọi là nhân quả khi có thể chứng minh là sự thay đổi trong biến số độc lập (phơi nhiễm) tạo ra (gây ra, dẫn đến, quyết định, hay là nguyên nhân) sự thay đổi ở biến số phụ thuộc (bệnh). Phát biểu một cách thích hợp hơn là một mối liên quan nhân quả tồn tại khi phơi nhiễm có tham gia vào nguyên nhân gây bệnh. Điều này nhấn mạnh khả năng đa nguyên nhân của bệnh.

Comments

comments powered by Disqus