Lựa chọn chiến lược

by Kinh Nguyen

Cơ sở cho lựa chọn một chiến lược nghiên cứu được tóm tắt trong Bảng [tab:luachonchienluoc].

@p4cm*3p3cm Cơ sở & Đoàn hệ & Bệnh-chứng & Cắt ngang Bệnh lý hiếm & Không thực tế & Sai lệch & Không thích hợp Xác định chính xác nguy cơ & Tốt nhất & Chỉ cho ước lượng & Cho tỷ lệ hiện mắc, không cho số mới mắc Xác định phơi nhiễm xuất hiện trước bệnh & Tốt nhất & Không thích hợp & Không thích hợp Các vấn đề quản lý & Không thích hợp & Không thích hợp & Tốt nhất Nếu mất dấu là vấn đề nghiêm trọng & Không thích hợp & Mất dấu thường rất ít & Mất dấu có thể xảy ra từ trước khi nghiên cứu Nếu sống còn có chọn lọc là vấn đề & Tốt nhất & Không thích hợp & Không thích hợp Nếu các yếu tố là không biết & Tốt nhất & Không thích hợp & Kém thích hợp Thời gian và tiền bạc & Tốn kém nhất & Ít tốn kém nhất & Ở giữa

[tab:luachonchienluoc]

Comments

comments powered by Disqus