Suy diễn nhân quả với SEM

January 19, 2014 by Kinh Nguyen

Thuật ngữ mô hình phương trình cấu trúc (SEM) còn được biết đến với tên mô hình nhân quả. Tuy nhiên, kết quả phân tích từ mô hình phương trình cấu trúc (SEM) không thể lấy làm bằng chứng về mối liên quan nhân quả, việc sử dụng các công cụ máy tính để xây dựng SEM “hiếm khi cho ra kết quả nào mà diễn giải ảnh hưởng nhân quả được” - Kline, Rex B. (2011)

Kline, Rex B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Third Edition. THE GUILFORD PRESS.

Comments

comments powered by Disqus