Tiêu chí WOW

January 19, 2014 by Kinh Nguyen

Tiêu chí để đánh giá chất lượng của phân tích nhân tố vẫn chưa được đánh giá đủ. Thay vào đó, chất lượng phân tích dường như phụ thuộc vào tiêu chí WOW, nếu khi xem xét phân tích nhân tố mà nhà nghiên cứu có thể thốt lên "Wow, Tôi hiểu mấy nhân tố này," thì việc áp dụng được cho là thành công. - Johnson, R. A. and D. W. Wichern (2007)

Johnson, R. A. and D. W. Wichern (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc.

Comments

comments powered by Disqus