Sử dụng R vẽ đường cong ROC và chọn ngưỡng chẩn đoán

June 12, 2013 by Admin

Comments

comments powered by Disqus