Vui: Nhóm chứng

May 28, 2013 by Kinh Nguyen

sharing-life-logo-CustomVợ một nhà thống kê vừa sinh một đôi song sinh. Ông rất vui. Ông gọi báo cho người linh mục và ông cũng rất vui mừng.

Linh mục nói:

"Hãy mang 2 bé tới nhà thờ chủ nhật này và chúng ta sẽ rửa tội cho 2 bé"

"Không,"

nhà thống kê trả lời

"rửa tội một đứa thôi, ta sẽ giữ một đứa làm nhóm chứng."

The Magazine For Students of Statistics, Winter 1996, Number 15

Comments

comments powered by Disqus