Tất cả mô hình là sai

September 25, 2013 by Kinh Nguyen

Tất cả các mô hình là sai, nhưng có một số là hữu ích. (George E. P. Box)

Box & Draper (1987), Empirical model-building and response surfaces, Wiley, p. 424.

Comments

comments powered by Disqus