Đọc kí hiệu Hi Lạp trong toán thống kê

August 9, 2019 by

Nhớ đọc nhanh từ dài, đọc chậm từ ngắn 😎

In hoa In Thường Đọc tiếng Anh Vietish 🤪
Α α alpha áo-phà
Β β beta bêy-đà
Γ γ gamma gám-mà
Δ δ delta đéo-tờ
Ε ε epsilon ép-sờ-lòn
Ζ ζ zeta giêy-đà
Η η eta êy-đa
Θ θ theta thêy-đà
Ι ι iota ai-ố-đà
Κ κ kappa káp-pà
Λ λ lambda lám-đà
Μ μ mu mu
Ν ν nu nu
Ξ ξ xi giài
Ο ο omicron ôm-mai-cròn
Π π pi pai
Ρ ρ rho rơu
Σ σ sigma sích-mà
Τ τ tau thao
Υ υ upsilon úp-sờ-lòn
Φ φ phi phai
Χ χ chi kai
Ψ ψ psi sai
Ω ω omega ô-mế-gà

Comments

comments powered by Disqus