Cách dùng AWK (GAWK) để xử lý tệp tin tài liệu (1)

March 9, 2019 by Kinh Nguyen

Cách chạy

 • Trên Linux mở Terminal, xong
 • Trên Mac cài với brew install gawk
 • Trên Windows, tải và cài, thiết lập PATH mở Command Prompt.

Cú pháp

Tìm nội dung trong tệp tin và chạy xử lý

awk 'nội dung { xử lý }' tệp tin
# dòng này ko chạy vì bị có dấu # đầu dòng

Ví dụ:

Giả sử mình xử lý tệp tin email.txt (tạo tệp xong chép nội dung dưới đây và dán vào tệp tin.)

Amelia    555-5553   amelia.zodiacusque@gmail.com  F
Broderick  555-0542   broderick.aliquotiens@yahoo.com R
Julie    555-6699   julie.perscrutabor@skeeve.com  F
Samuel    555-3430   samuel.lanceolis@shu.edu    A
# tìm dòng chứa chữ 'lis' trong tệp email.txt
awk '/lis/ {print}' email.txt
# mặc định là in, dòng này giống dòng trên
awk '/lis/' email.txt
# mặc định là in nguyên dòng, dòng này cũng giống dòng trên
awk '/lis/ {print $0}' email.txt # `$0` chỉ nguyên dòng, xem mục Fields 

Cách ghi nội dung xem thêm tại trang regex hoặc đặt câu hỏi cuối bài.

Record (bản ghi)

Mặc định trong một tệp tin, một bản ghi (record) là một dòng. Các bản ghi cách nhau bởi giá trị định nghĩa trong biến RS (record separator).

Giá trị mặc định của RS là cuối dòng (\n, newline) và có thể gán giá trị khác.

Ví dụ, thay vì in từng dòng, lệnh sau in từng ”dòng” kết thúc bằng chữ “@”

awk '{print}' RS="@" email.txt

Field (mảng)

Chỉ từ trong một dòng cách nhau bởi khoảng trắng (giá trị của biến FS (field separator).

 • $0: nguyên dòng
 • $1: từ đầu tiên
 • $1121: từ thứ 1121
 • $NF: từ cuối cùng (có thể có kèm dấu chấm câu)

v.d., in dòng có chữ đầu tiên chứa chữ li

awk '$1 ~ /li/' email.txt

v.d. in “từ” đầu tiên của mỗi câutrong tệp email với giá trị phân cách FS không phải khoảng trắng nữa mà là dấu chấm “.”

awk '{print $1}' FS="." email.txt
# Câu trên cũng có thể viết dưới dạng
awk -F. '{print $1}' email.txt

Nếu gán FS="" có nghĩa là một ký tự trong câu sẽ trở thành một mảng vì giá trị phân cách là không có gì.

Thay đổi định dạng in

Mặc định khi in các mảng cách nhau bởi khoảng trắng (lưu trong biến OFS: output field separator) và các bản ghi cách nhau từng dòng (lưu trong biến ORS: output record separator)

V.d. nêu muốn in các dòng cách nhau 2 dòng trắng, chạy

awk '{print}' ORS="\n\n" mail-list.txt

Nguồn

Comments

comments powered by Disqus