Cách dùng AWK (GAWK) để xử lý tệp tin tài liệu (2)

March 9, 2019 by Kinh Nguyen

Tiếp theo phần 1

In mảng kèm nội dung

echo "Nội dung mảng 1 là" | iconv -t UTF-8
echo "Nội dung mảng 1 là" | awk '{printf "%1s\n", $0}' 
mail-list.txt
echo $LANG

function bar()
{
    for (i = 0; i < 3; i++)
        print "bar's i=" i
}
awk -f test.awk mail-list.txt

Comments

comments powered by Disqus