Sơ lược Julia

December 18, 2016 by Kinh Nguyen

Cơ bản:

Lệnh thực hiện
x = 3 định nghĩa biến số x = 3
x = [1,2,3] mảng/cột vector(1,2,3)
y = [1 2 3] 1×3 hàng-vector(1,2,3)
A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12] 3×4 ma trận
x[2] = 7 đổi x từ (1,2,3) sang (1,7,3)
A[2,1] = 0 đổi A 2,1 từ 5 sang 0
u, v = (15.03, 1.2e-27) gán u=15.03, v=1.2×10–27
f(x) = 3x định nghĩa hàm f(x)
x -> 3x hàm ``ẩn”

Tạo các ma trận cơ bản:

Lệnh thực hiện
rand(12), rand(12, 4) vector 12 nhân tố hoặc ma trận 12×4 từ phân phối đều U(0,1)
randn(12) Chọn ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn
eye(5) Ma trận I 5×5
linspace(1.2,4.7,100) 100 giá trị cách đều từ 1.2 đến 4.7
logspace(1.2,4.7,100) 100 giá trị thang log từ 1.2 đến 4.7
diagm(x) ma trận có giá trị trên đường chéo là x

Trích ma trận và vector:

Lệnh thực hiện
x[2:12] giá trị từ vị trí thứ 2 đến 12 của x
x[2:end] giá trị từ vị trí thứ 2 đến cuối cùng của x
A[5,1:3] hàng 5, cột 1-3 của A
A[5,:] toàn bộ hàng 5 của A
diag(A) giá trị trên đường chéo của A

Tính toán và một số hàm trên số:

Lệnh thực hiện
3*4, 7+4, 2-6, 8/3 nhân cộng trừ chia
3^7, 3^(8+2im) 3 mũ 7 hoặc 3 mũ 8+2i
sqrt(-5+0im) $\sqrt{-5}$ số phức
exp(12) $e^12$
log(3), log10(100) log tự nhiên, base-10
abs(-5), abs(2+3im) trị tuyệt đối
sin(5pi/3) sin(5π/3)
besselj(2,6) hàm Bessel J

Tính toán và một số hàm trên ma trận và vector:

Lệnh thực hiện
x*3, x + 3 nhân/cộng mọi nhân tố của x với 3
x + y cộng từng nhân tố của hai vector x, y
A*y, A*B tích của ma trận A với vector y hoặc ma trận B
x .* y tích từng nhân tố của x và y
x .^ 3 lấy mũ từng nhân tố của x
cos(x), cos(A) cosine từng nhân tố của vector x hay ma trận A
exp(A), expm(A) lấy mũ từng nhân tố của A
xʹ, Aʹ chuyển đổi vector hoặc ma trận
x’*y, dot(x,y), sum(conj(x).*y) ba cách tính x · y
A \ b, inv(A) tính nghiệm của Ax=b, hay ma trận $A^{–1}$
λ, eig(A) eigenvalue λ và eigenvector của A

Vẽ biểu đồ

Lệnh thực hiện
using PyPlot, using Plots, using Gadfly tải package, tùy nhu cầu
plot(y), plot(x,y) vẽ y, y với x
loglog(x,y), semilogx(x, y), semilogy(x,y) vẽ theo thang log
title(“A title”), xlabel(“x-axis”), ylabel(“foo”) gán nhãn
legend([“curve 1”, “curve 2”], “northwest”) để nhãn ở góc tây bắc
grid() thêm lưới nền
title(L”the curve $e^\sqrt{x}$”) tựa đề với công thức toán
savefig(“fig.png”), savefig(“fig.pdf”) lưu hình sang PNG, PDF

Comments

comments powered by Disqus