Xuất bảng chéo cho biến nhị giá từ R sang Latex

December 17, 2013 by Kinh Nguyen

R to Latex: Crosstable for binary response

Để có kết quả dạng như sau trong Latex,

source("http://stats.ytecongcong.com/code/Ktabin.txt")
Ktabin(biến số hàng, biến số cột)

Lưu ý:

Cần attach(dữ kiện) trước khi sử dụng.

Cần cài gói gmodels bằng cách

install.packages("gmodels")
library("gmodels")

 

Biến số hàng cần là biến số định tính, biến số cột phải là nhị giá.

Comments

comments powered by Disqus