Gửi bài viết

Mọi thành viên có nhu cầu có thể đăng bài có nội dung trong lĩnh vực Y tế Công cộng tại trang mạng.

Tên hoặc bút danh sẽ được tạo thành trang riêng (dạng ytecongcong.com/authors/butdanh/, v.d. /authors/nguyenkinh/ ) liệt kê các bài viết của cùng tác giả khi bài đã đăng. Để cập nhật thông tin, đơn giản viết bài mới và đưa thông tin mới.

Lưu ý: để có hình avatar đúng, vui lòng đăng ký với trang hình đại diện toàn cầu: Gravatar.com với email của bạn. Nếu bạn đã đăng ký rồi thì không cần làm gì cả.