Nhắc bài Regex

September 18, 2016 by Kinh Nguyen

Chỉ ký tự  
. Bất kể ký tự nào, ngoại trừ xuống hàng
\w \d \s từ, số, khoảng trắng
\W \D \S ngoại trừ từ, số, khoảng trắng
[abc] bất kỳ a, b, hay c
[^abc] ngoại trừ a, b, hay c
[a-g] ký tự từ a đến g
Chỉ vị trí  
^abc$ bắt đầu/kết thúc của chuỗi ký tự
\b \B biên của từ, không phải từ
Các ký tự đặc biệt  
\. \* \\ Ký tự ., *, và \
\t \n tab, xuống hàng
\u00A9 Ký tự đặc biệt ©
Nhóm & hướng tìm  
(abc) nhóm có thể tham chiếu
\1 chỉ ngược lại nhóm tham chiếu số 1
(?:abc) nhóm không tham chiếu
(?=abc) tìm tới trước nếu có abc
(?!abc) tìm tới trước nếu khôngabc
Số lượng  
a* a+ a? 0 hoặc hơn, 1 hoặc hơn, 0 hoặc 1
a{5} a{2,} có đúng năm, có 2 hoặc hơn
a{1,3} có từ một đến ba
a+? a{2,}? khớp càng ít càng tốt (khớp lần gặp đầu tiên)
ab|cd tìm ab hoặc cd

Comments

comments powered by Disqus