Dữ kiện bị mất

January 28, 2014 by Kinh Nguyen

[caption id="" align="alignright" width="120"] Giáo sư Dịch tễ học và thống kê - Đại học Lancaster và Đại học Liverpool[/caption]

Bàn luận về phương pháp hiệu chỉnh cho các trường hợp mất dấu không bỏ qua được trong phân tích (xem MAR, MCAR và MNAR), Diggle nói:

... các nhà khoa học thường lạc quan một cách cố hữu. Họ đặt những câu hỏi về dữ kiện của họ mà bản thân dữ kiện ko đủ thông tin để trả lời. Các nhà thống kê một là từ chối trả lời những câu hỏi như vậy hoặc giải thích là phải cần thêm những thông tin gì ngoài dữ kiện để có thể đưa ra một đáp án và báo cáo kết quả nghiên cứu cần phải hết sức cẩn trọng - Diggle, P. J. (1999)

Diggle, P. J. (1999). Comment on “Adjusting for nonignorable drop-out using semiparametric nonresponse models”. Journal of the American Statistical Association 94 1128–1129.

Comments

comments powered by Disqus