Vẽ biểu đồ 2 trục Y với R

November 18, 2012 by Kinh Nguyen

Ví dụ để vẽ dạng như hình này, các bạn có thể dùng code sau, có thể chỉnh sửa theo ý mình

Các lệnh cần chạy theo đúng thứ tự và chạy 1 lần, các bạn thử thay đổi để biết tác dụng của từng lệnh

File data mẫu có thể tải ở đây
Nguồn: ĐH Y Hà Nội

[code title="Vẽ biểu đồ 2 trục Y với R"]
data<-read.csv("D:/Downloads/dengue cases-2002.csv",sep=",",header=T) #thay đường dẫn tương ứng ở máy bạn
str(data)

summary(data$cases)
summary(data$tmean)
data$x=seq(1:416)

#HUMIDITY AND RAIN FALL
summary(data$cases)
summary(data$humidity)
summary(data$rainfall)
par(mar=c(6,4,4,5)+.1)
plot(data$x,data$cases,type="l",col="red",lwd=1.5,xaxt='n',yaxt='n',xlab='',ylab='')
axis(1, seq(0, 416, 52),labels=TRUE)
axis(2, seq(2, 1169, 50),labels=TRUE)
par(new=TRUE)
plot(data$x,data$humidity,type="l",col="blue",lwd=1,lty=1,xaxt='n',yaxt='n',xlab='',ylab='')
par(new=TRUE)
plot(data$x,data$rainfall,type="l",col="green",lwd=1,lty=1,xaxt='n',yaxt='n',xlab='',ylab='')
axis(4, seq(0,600,50),labels=TRUE)
par(xpd=TRUE)
legend(-20,-80,bty="n",col=c("red","blue","green"),lty=c(1,1,1),legend=c("Cases(freq)","humidity","rainfall"))
title(main="Case~Humidity&Rainfall",sub="whatever, who care",xlab="Weeks", ylab="Cases")
mtext("Rainfall&Humidity",side=4,line=3)
[/code]

Comments

comments powered by Disqus