R Jupiter notebook

April 5, 2018

  1. Cài Python
  2. Cài Jupyter
  3. Mở R,
    • cài package IRKernel
    • đăng ký R kernel cho Jupyter
IRKernel::installspec()

Chạy notebook

jupyter notebook

R sẽ hiện lên trong menu New, chạy thử